Posledná aktualizácia: apríl 2018
 

Vzdelávacie školy

 

Ako sa stať koučom? Vzdelávaním, tréningom, výmenou skúseností, praxou ...

V tejto rubrike nájdete vzdelávacie aktivity ponúkané na Slovensku, ktorých úspešné absolvovanie Vám umožní vykonávať prax kouča tak, aby ste spĺňali kritériá podľa štandardov nadnárodných asociácií, napr. ICF, EMCC, ... v rôznych akreditačných stupňoch, napr. ACTP, ACSTH, CCE, SAKo.

Článok "Ako sa stať koučom"

Súhrn požiadaviek na koučov

Kouč. škola Názov produktu
Akreditované
SolutionSurfers
Co/Man, s.r.o.
Brief Coaching
Krátkodobé koučovanie s dlhodobým účinkom.
ICF
ACTP
double B, s.r.o. Integrative Coaching and Core Competencies
(koučing na princípe polarít)
ICF
ACSTH
Akadémia koučovania Koučovanie – filozofia a spôsobilosť
1. ucelený kurz koučovania, akreditovaný SAKo
SAKo

Postupne budú pribúdať ďalšie vzdelávacie aktivity akreditované Slovenskou asociáciou koučov.

Vysvetlivky k skratkám

Pre zabezpečenie kvality výcviku koučov ICF – Medzinárodná federácia koučov akredituje výcvikové programy koučovania, ktoré spĺňajú jej vysoké štandardy. ICF ponúka 3 typy akreditácie programov:

  1. Accredited Coach Training Program (ACTP) – Akreditovaný výcvikový program koučovania
    Výcvikový program akreditovaný ICF ako ACTP je považovaný za ucelený program typu all-inclusive – zahŕňajúci všetko. ACTP zahŕňa minimálne 125 hodín špecifického výcviku koučovania, vrátane podrobných pokynov/návodov týkajúcich sa kľúčových kompetencií kouča podľa ICF, Etického kódexu a definície koučovania podľa ICF (ICF Core Competencies, Code of Ethics and the ICF definition of coaching). Tento typ programu obsahuje aj mentorovaný koučing, pozorované koučovacie rozhovory a komplexnú záverečnú skúšku, ktorá hodnotí koučovské kompetencie účastníka.
  2. Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH) – Výcvikové hodiny koučovania schválené ICF
    Program schválený ICF ako ACSTH - Výcvikové hodiny koučovania schválené ICF (Approved Coach Specific Training Hours) je považovaný za výcvikový program koučovania typu a la carte (pozn. prekladateľa: výber z ponuky, z ktorej sa dá vyskladať ucelené vzdelávanie). Vzdelávanie typu ACSTH obsahuje minimálne 30 hodín špecificky koučovského vzdelávania, vrátane pokynov/návodov týkajúcich sa kľúčových kompetencií kouča (ICF Core Competencies) a pozorovaných koučovacích rozhovorov.
  3. Continuing Coach Education (CCE) – Ďalšie vzdelávanie kouča
    Program schválený ICF ako Ďalšie vzdelávanie kouča - Continuing Coach Education (CCE) je určený pre koučov, ktorí už majú certifikáty ICF alebo ktorí ukončili základný koučovský výcvik. Program schválený ako CCE môže obsahovať pokročilý výcvik kouča, ktorý priamo nadväzuje na kľúčové kompetencie kouča (ICF Core Competencies) alebo ich rozširuje, a/alebo výcvik v zručnostiach, ktoré prispievajú k odbornému rozvoju kouča (napr. osobný rozvoj, koučovské hodnotenia a nástroje, budovanie vlastnej koučovskej praxe alebo iný obsah, ktorý nepatrí medzi kľúčové kompetencie kouča (ICF Core Competencies).

 

Materiály zo slovenských vysokých škôl: